Copyright

Copyright

DISCLAIMER

Copyright
Op basis van Nationale, Europese en andere internationaal geldende wetgeving zijn:

De inhoud van deze site; de daarin opgenomen gegevens: teksten, afbeeldingen en combinaties daarvan, alsmede de programmatuur en het ontwerp van de site, beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten worden beheerd door de Stichting Van Oorsprong. De rechthebbende van het boek Van Vamele tot Wamel heeft de Stichting Van Oorsprong de licentie verleend het boek Van Vamele tot Wamel, 893 – 1993 , in 1993 uitgegeven door de Stichting Wamel Elfhonderd, via deze site integraal te publiceren op internet.
Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Stichting Van Oorsprong is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren, te verspreiden of te publiceren.

Hoewel de Stichting Wamel Elfhonderd in 1993 al het mogelijke heeft gedaan de rechthebbenden van afbeeldingen op te sporen en te vermelden, wordt rechthebbenden die menen nog rechten te kunnen doen gelden, verzocht zich te melden. Zie hiervoor de contactgegevens van deze site.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Van Oorsprong niet instaan voor de volledigheid, van de gegevens. Het boek en dus ook de inhoud van de site vertegenwoordigen de kennis die aanwezig was bij de publicatie van het boek in 1993. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, of door (on)bereikbaarheid van de site of de programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Van Oorsprong geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Wamel,
18 oktober 2014